Biểu phí bảo hiểm

BẢNG BIỂU PHÍ BẢO HIỂM BẢO VIỆT AN GIA

Ban hành theo QĐ số 4542/QĐ-BHBV ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

Đơn vị: VND

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM

Đồng

 Bạc

Vàng

Bạch kim

Kim cương

A. QUYỀN LỢI CHÍNH - Điều trị nội trú do ốm bệnh, tai nạn

Từ 15 ngày tuổi đến dưới 1 tuổi

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG

11.373.000

13.900.500

Từ 1 đến 3 tuổi

2.585.000

3.707.000

5.616.000

7.582.000

9.267.000

Từ  4 đến 6 tuổi

1.450.000

2.081.000

3.153.000

4.257.000

5.203.000

Từ 7 đến 9 tuổi

1.320.000

1.900.000

2.867.000

3.870.000

4.730.000

Từ 10 đến 18 tuổi

1.255.800

1.801.800

2.730.000

3.685.500

4.504.500

Từ 19 đến 30 tuổi

1.196.000

1.716.000

2.600.000

3.510.000

4.290.000

Từ 31 đến 40 tuổi

1.315.600

1.887.600

2.860.000

3.861.000

4.719.000

Từ 41 đến 50 tuổi

1.375.400

1.973.400

2.990.000

4.036.500

4.933.500

Từ 51 đến 60 tuổi

1.435.200

2.059.200

3.120.000

4.212.000

5.148.000

Từ 61 đến 65 tuổi

1.554.800

2.230.800

3.380.000

4.563.000

5.577.000

B. QUYỀN LỢI BỔ SUNG

1. Điều trị ngoại trú do ốm bệnh, tai nạn

Đồng

 Bạc

Vàng

Bạch kim

Kim cương

Từ 15 ngày tuổi đến dưới 1 tuổi

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG

8.274.000

12.636.000

Từ 1 đến 3 tuổi

3.370.000

3.370.000

3.370.000

5.516.000

8.424.000

Từ  4 đến 6 tuổi

1.900.000

1.900.000

1.900.000

3.153.000

4.730.000

Từ 7 đến 9 tuổi

1.720.000

1.720.000

1.720.000

2.867.000

4.300.000

Từ 10 đến 18 tuổi

1.638.000

1.638.000

1.638.000

2.730.000

4.095.000

Từ 19 đến 30 tuổi

1.560.000

1.560.000

1.560.000

2.600.000

3.900.000

Từ 31 đến 40 tuổi

1.716.000

1.716.000

1.716.000

2.860.000

4.290.000

Từ 41 đến 50 tuổi

1.794.000

1.794.000

1.794.000

2.990.000

4.485.000

Từ 51 đến 60 tuổi

1.872.000

1.872.000

1.872.000

3.120.000

4.680.000

Từ 61 đến 65 tuổi

2.028.000

2.028.000

2.028.000

3.380.000

5.070.000

2. Bảo hiểm tai nạn cá nhân

Từ 15 ngày tuổi đến dưới 1 tuổi

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG

0,135% STBH

0,135% STBH

Từ 1 đến 65 tuổi

0,09% STBH

0,09% STBH

0,09% STBH

0,09% STBH

0,09% STBH

3. Bảo hiểm sinh mạng cá nhân

Từ 15 ngày tuổi đến dưới 1 tuổi

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG

0,3% STBH

0,3% STBH

Từ 1 đến 65 tuổi

0,2% STBH

0,2% STBH

0,2% STBH

0,2% STBH

0,2% STBH

4. Bảo hiểm nha khoa

Từ 1  đến 18 tuổi

600.000

600.000

1.500.000

2.600.000

3.900.000

Từ 19  đến 65 tuổi

490.000

490.000

1.200.000

2.000.000

3.000.000

5. Bảo hiểm thai sản

Từ 18 đến 45 tuổi

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG

4.800.000

5.500.000

QUY ĐỊNH ĐỒNG CHI TRẢ ĐỐI VỚI TRẺ EM TỪ 15 NGÀY TUỔI ĐẾN 3 TUỔI

  • Tỷ lệ áp đồng chi trả : 70/30 (Bảo Việt chi trả 70%, Người được bảo hiểm tự chi trả 30%)
  • Qui định này không áp dụng trong trường hợp Người được bảo hiểm  khám và điều trị tại các cơ sở y tế/bệnh viện công lập ( trừ các khoa điều trị tự nguyện/điều trị theo yêu cầu của Bệnh viện công lập)